За Мер-Ка-Ба, Цветето на Живота, Бикрам Йога, Здравословното Хранене и как една мечта може да стане реалност – кой е Ласло Золтан Наги

Името ми е Ласло Золтан Наги и през 1964 г. избрах Унгария за свое родно място, от което започнах вълнуващото си пътуване през живота.
През 1990 г. с два куфара заминах за Ню Йорк, за да видя какво може да ми предложи живота. Не знаех, че да стъпиш в неизвестното е началото на пътуването към вътрешното аз. След като бях нелегален имигрант за две години, моят начин на живот се пробърна на 180 градуса и спечелих лотарията за зелена карта – в конкуренция с 19 милиона подали заявления. Това ми позволи да се впусна в приключението си в Америка, чрез което открих страстта към здравословния начин на живот, както и едно ново ниво на духовна осъзнатост.


ЗДРАВНИЯТ ИНСТИТУТ ХИПОКРАТ

През 1994 г. открих Движението за Жива Храна и през 1999 г. завърших Здравния Институт Хипократ като Ментор по Здравословна Жива Храна, което продължава да е една от големите ми страсти и бих споделил знанието си с всеки, който се интересува. http://www.elo-http://www.elo-etelek.hu/

ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА

През 1997 г. бях привлечен от Цветето на Живота и няколко месеца по-късно срещнах Друнвало Мелхизедек на семинара Земя-Небе. Трансформиращият ефект от него събуди в мен желанието да предложа на своите Братя и Сестри в родината ми същото пътешествие за отваряне на сърцето и за припомняне на това Кои Сме Ние.

МАНДАЛА-ВЕДА ИЗДАТЕЛСТВО

В същата година, основах издателска къща с няколко партньори от Унгария и „Древната Тайна на Цветето на Живота” беше нашата първа публикация. През 2000 г. станах преподавател по Цветето на Живота и до 2001 г. бях планирал семинари в Будапеща. Въпреки това, като резултат от един мой избор, бях принуден на прекарам четири и половина години в един затвор в Австралия, където имах невероятната възможност да продължа да откривам Кой Съм Аз през това вечно пътешествие: Живота.

БИКРАМ ЙОГА

В същото това време, станах дисциплиниран ученик в Бикрам Йога, което ми позволи да развия приемане и търпение спрямо мен и другите. Практикувах редовно от 2003 г. насам и това ме доведе през пролетта на 2009 г. до участие в Тренировъчен курс за преподаватели по Бикрам Йога в САЩ. Изпълни се дългоочакваното ми желание да стана сертифициран Бикрам Йога учител . В момента съм учител в http://www.amasolejoga.hu студио в Будапеща.

ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ, ДУХОВНИ СРЕЩИ

През годините, които прекарах в чужбина, имах възможността да участвам в редица уъркшопи и да се срещна с много известни автори като Друнвало Мелхизедек, Том Кениън, Лий Карол, Браян Клемент, Естер и Джери Хикс, и много други. С тяхната помощ, преживях променящи живота събития, много от които бих искал да споделя със своите Братя и Сестри от родината си, както и с тези от чужбина.
Първи беше Том Кениън и неговото великолепно събитие с Хаторите през 2007 г., където повече от 800 човека преживяха оздравителния ефект от прекрасния глас на Том.
През 2008 г. Друнвало Мелхизедек проведе паметен 5-дневен семинар Земя-Небе-Сърце в Добогоко, Унгария, където от 120 участници повече от 30 братя и сестри бяха дошли от чужбина.
През април 2010 г. имах възможността да присъствам на новия 5-дневен уъркшоп на Друнвало Да живееш в Сърцето в Седона, което още повече укрепи вярата ми в неговата автентичност.
През лятото на 2000 г. посетих Крион – чрез ченълингите на Лий Карол в Дел Мар, Калифорния. Срещата на живо с Крион и неговия посланик беше толкова невероятно преживяване, че поканих Лий Карол в Будапеща, Унгария през 2009 г. Над 600 човек преживяха лично яснотата и автентичнотта на оригиналните послания на Крион. Той дойде отново през 2011 г. и близо 700 човека присъстваха на това събиране. Негов гост бе също Пепър Луис, който е най-автентичният човек, който носи Гая посланията. Повече информация за това и за Крион посещението през 2013 г. в Будапеща можете да откриете на www.firstkryon.hu

Шаманска инициация

През 2006 година, за да балансирам преживяванията си от затвора, поех на пътуване в Бразилия, където участвах в няколко шамански ритуала. По време на Лечебните ритуали с Аяхуаска работех заедно с Колумбийски шаман и се грижех за всички нужди на групата от 15-20 участника. Коренната философия на древните племена се оказа най-добрия лек, чрез който успях да намеря отново мястото си в обществото. В онези дни не знаех колко благотворно влияние могат да имат тези инициации и лекции – главно по отношение на епифизната жлеза и духовното развитие – което след време щеше да стане основна част от моя живот.

УЧЕНИЯТА НА ЕЙБРАХАМ

Започнах да слушам ученията на Ейбрахам на CD от 1998 г. насам, което ме доведе до уъркшопа Закона на Позволението в Лос Анжелис през 2008 г. През март 2010 г. посетих, заедно с още 700 международни привърженици, известния круиз в Карибите на Ейбрахам, наречен Благоденствие и през юли на същата година, бях отново с тях на круиз в Аляска, където се случиха много дълбоки настройки към Закона на Привличането.

ПРОБУЖДАНЕТО НА ПРОСВЕТЛЕНОТО СЪРЦЕ УЪРКШОП

Провел съм 134 уъркшопа Цветето на Живота в Будапеща, Унгария, Румъния, Словакия, България и Чехия. През 2011 г. Друнвало създава Школата по Припомняне, чиято единствена цел е да обучи хора, които да преподават семинарите Пробуждането на Озареното Сърце – новият световен курс на Друнвало. През 2011 г. завърших интензивен обучителен курс и през 2012 г. получих квалификация да преподавам.
За мен е голяма чест да мога да споделя тази информация със своите Братя и Сестри на планетата, което е и истинската същност на духовното познание на Друнвало.

Днес, като част от тази школа, ви каня да се присъедините към мен в това радостно, сакрално пътуване за запомняне на вечната истина, тази в нашите сърца на 20 Февруари 2014 г. на адрес бул. Джеймс Баучер 51, ет.15 с домакинството на Център Аватар и Център 15.
Ние Сме Едно Цяло,

Намасте

http://www.floweroflife.hu/
http://www.elo-etelek.hu

http://www.firstkryon.hu
http://www.drunvalo.net

–––––––––––––––

My name is Laszlo Zoltan Nagy and in 1964 I chose Hungary as my birthplace to start this adventurous life’s journey.
In 1990 I took a leap of faith and with 2 suitcases I went to New York City to see what that world had to offer. I did not know that stepping into the unknown was the starting point for my inner being’s journey. After being an illegal alien for two years my paradigm turned upside down when I won the green card lottery out of 19 million applicants. With this legal status I relaxed into my new adventure in America which led me to a passion for healthy living and a new level of spiritual awareness.

Hippocrates Health Institute

In 1994 I discovered the Living Food Movement and in 1999 I graduated from the Hippocrates Health Institute as a Living Food Health Educator, which continues to be a great passion of mine, which I like to share with anyone interested.

Flower of Life

In 1997 I was drawn to a Flower of Life workshop and a few months later I met Drunvalo Melchizedek at an Earth-Sky workshop. The transformative effect of these workshops awakened within me the desire to offer my native Sisters and Brothers the same heart opening journey to remember Who We Are.

Mandala-Veda Publishing

In the very same year I formed a publishing company with a few partners in Hungary and the Ancient Secret of the Flower of Life was our debut publication. In 2000 I became a FOL facilitator and by 2001 I had scheduled workshops in Budapest. Instead, however, as a result of a choice of mine, I was compelled to spend 4 and a half years in jail in Australia, where I had the amazing opportunity to further discover Who I Am on this never ending journey called: Life.

Bikram Yoga

During this time, I also became a disciplined Bikram Yoga student, which gave me a new understanding of acceptance and patience with myself and others. I practiced regularly from 2003 and this led me to take part at a Bikram Yoga Teacher Training course in the States in the spring of 2009.Finally I fulfilled my long-lasting desire to become a certified Bikram Yoga Teacher. I am currently teaching at the www.amasolejoga.hu studio in Budapest.

Visiting Teachers, Spiritual Gatherings

During the years which I spent abroad I had the opportunity to participate in many workshops and I was able to meet with many well known authors such as Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Lee Carroll, Brian Clement, Esther and Jerry Hicks and many more. With their assistance I had profound life changing experiences many of which I would like to share with my native Sisters and Brothers as well as those from abroad.
First in line was Tom Kenyon’s magnificent Hathor event in 2007, where more than 800 people experienced the healing effect of Tom’s amazing voice.
In 2008 Drunvalo Melchizedek led a memorable 5-day long ‘Earth-Sky-Heart’ retreat in Dobogókó, Hungary where out of 120 participants more than 30 Sisters and Brothers came from abroad.
In April of 2010 I had the opportunity to attend Drunvalo’s brand new 5-day workshop ‘Living in the Heart’ in Sedona, which further strengthened my faith in his authenticity.

In the summer of 2000 I attended Lee Carroll’s Kryon channelling in Del Mar, California. This live Kryon channel was such a significant experience, that I invited Lee Carroll to Budapest, Hungary in 2009. Over 600 people experienced first hand the clarity and authenticity of the original Kryon’s messages. He came back in 2011 and almost 700 people attended his gathering! His guest was also Pepper Lewis, who is the most authentic person who delivers Gaia messages. More info on this and Kryon 2013 visit in Budapest www.firstkryon.hu

Shamanic initiation

In 2006 to counterbalance the experience of the time spent in prison I took part at shamanic rituals in Brazil on several occasions. On Ayahuasca healing rituals I worked beside a Colombian shaman and was in charge of looking after all of the needs of groups of 15-20 people. At those times his tribal philosophy of life proved to be the best remedy for me to be able to find my place again in this society. In those days I didn’t know how beneficial the initiations and his lectures -mainly about the correlation between the pineal gland and our spiritual development- would later be on my course of life.

Abraham’s Teachings

I have been listening to Abraham’s teachings on CD since 1998, which lead me to the Law of Allowing workshop in Los Angeles in 2008. In March of 2010 I attended with 700 international seekers the famous Abraham Well Being Cruise sailing to the Caribbean and in July of that year the Alaska Well-being Cruise with a very profound fine tuning around the Law of Attraction.

Awakening the Illuminated Heart workshop

I have held 134 Flower of Life Workshops in Budapest, Hungary, Romania, Slovakia, Bulgaria and the Czech Republic. In 2011 Drunvalo founded ‘The School of Remembering’ with the single purpose to teach new facilitators who are entitled to teach anywhere ‘The Awakening the Illuminated Heart’ Drunvalo’s new workshop in the world. In 2011 I completed this intensive training and in 2012 I received the qualification to teach. I am deeply honored that I may share this information with my Sisters and Brothers of the planet, which is the summoning essence of Drunvalo’s spiritual knowledge.

Today as a member of this school I invite you to join me on the joyous sacred journey to remember the eternal truth, that in our hearts,
We Are One.

Namasté

Advertisements

9 responses to “За Мер-Ка-Ба, Цветето на Живота, Бикрам Йога, Здравословното Хранене и как една мечта може да стане реалност – кой е Ласло Золтан Наги

  1. Pingback: Защо си хапвам жълтият дар – банан? 7 причини: | Iva Miteva-Slavcheva·

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s